TAMPEREEN KRISTILLISEN KOULUN

                               JÄRJESTYSSÄÄNNÖT

Koulun nimi ja yhteystiedot:

Tampereen kristillinen koulu

Ketarantie 4 J, 33680 Tampere

p. 045 8914787/ rehtori 050 5702854

Sääntöjen tarkoitus ja merkitys

Koulu on yhteisö, jossa lapset, nuoret ja aikuiset toimivat ja kasvavat yhdessä. Koulun kristillinen arvopohja vaikuttaa sekä oppilaiden että henkilökunnan käyttäytymiseen. Pääperiaatteina ovat Jeesuksen opetukset: ”Rakasta Herraa, Jumalaasi, koko sydämestäsi, koko sielustasi ja mielestäsi ja koko voimallasi.”, ”Rakasta lähimmäistäsi niin kuin itseäsi.” (Mark. 12: 30 -31) ja ”Kaikki, minkä tahdotte ihmisten tekevän teille, tehkää te heille.” (Matt.7:12). Jokaisella luokkatasolla opettajien tulee edistää ja lujittaa luokan yhteishenkeä ohjaamalla oppilaita toistensa tukemiseen, kunnioittamiseen ja arvostamiseen.

Lakisääteisesti jokaisella koululla tulee olla järjestyssäännöt (Perusopetuslaki), jotka turvaavat oppilaan oikeudet ja tiedottavat oppilaita velvollisuuksista. Saavuttaaksemme oppimisen ja hyvän ilmapiirin tavoitteet tarvitsemme yhteiset säännöt, joita jokainen kouluyhteisön jäsen sitoutuu noudattamaan. Oppilaat sitoutetaan sääntöihin jokaisella luokkatasolla keskustelemalla niistä lukukausien alussa ja palaamalla niihin tarvittaessa. Lämpimän ja avoimen vuorovaikutuksen tulee olla henkilökunnan ja oppilaiden välisen kanssakäymisen perustana. Oppilaiden keskinäisessä vuorovaikutuksessa korostuvat ystävyys ja yhteisöllisyys.

Vastuu koulun ilmapiiristä ja hyvästä käyttäytymisestä kuuluu oppilaille, henkilökunnalle ja vanhemmille. Vanhempien tulee ohjata lapsiaan hyvään ja vastuuntuntoiseen käyttäytymiseen. Yhteiset säännöt turvaavat oppilaille turvallisen kasvu- ja oppimisympäristön, jossa kunnioitetaan Jumalaa ja arvostetaan jokaista Jumalan luomana ainutlaatuisena yksilönä.

Järjestyssäännöt tarkistetaan lukuvuosittain ja ne hyväksytään Suomen Adventtikirkon koulutoimen johtokunnassa.

1.     Kunnioita Jumalaa ja arvosta toista ihmistä.

 • Kunnioita Jumalaa ja lähimmäistäsi valinnoillasi, olemuksellasi, teoillasi ja sanoillasi.
 • Ole puheessasi ja käyttäytymisessäsi kohtelias ja ystävällinen.
 • Älä kiusaa muita. Kiusaamistilanteisiin tulee puuttua heti, joten kerro aikuiselle (opettajalle/vanhemmalle), jos sinua tai jotakuta kiusataan.

2.     Noudata hyviä tapoja

 • Tervehdi ystävällisesti koulukavereita, opettajia, henkilökuntaa ja muita koulualueella kohtaamiasi henkilöitä. Muista kohteliaat tavat eri tilanteissa, myös sanat kiitos, ole hyvä ja anteeksi.
 • Ole rehellinen.
 • Ruokailutilanteissa käyttäydytään asiallisesti ja noudatetaan hyviä ruokailutapoja.
 • Makeisia tms. voi tuoda kouluun vain opettajan luvalla. Eväitä voi syödä erikseen sovittavina ajankohtina ja sovituissa paikoissa.

3.     Opiskele ja anna toisille työrauha.

 • Keskity opettajan antamiin tehtäviin ja noudata ohjeita.
 • Koulun tiloissa toimitaan ja liikutaan rauhallisesti. Koulutiloissa ääntä käytetään hillitysti ja toisia kunnioittaen.
 • Oppitunneille saavutaan ajoissa, opiskeluvälineet mukana ja kotitehtävät suoritettuina. Myöhästymiset kirjataan ja toistuvat myöhästymiset korvataan opettajan sopimalla tavalla.

 (Perusopetuslaki § 47)

 • Koulutyöhön liittymättömät tavarat pidetään koulupäivän aikana repussa tai lokerossa. Elektroniset laitteet, kuulokkeet ja puhelimet pidetään suljettuina/äänettöminä ja poissa työpöydältä. Yläluokan oppilaat voivat käyttää puhelinta välitunneilla asiallisesti. Puhelinta ei käytetä oppitunneilla ja yhteisissä tilaisuuksissa ilman ko. opettajan/henkilökunnan antamaa lupaa. Ruokalassa puhelimen käyttö on kiellettyä. Alakoululaiset eivät käytä puhelinta ilman opettajan lupaa.

4.     Pidä huolta koulun tavaroista, tiloista ja ympäristöstä

 • Kunnioita koulun ja muiden siellä olevien omaisuutta. Pyydä aina lupa, kun haluat käyttää koulun tai toisen omaisuutta.
 • Pidä koulun tilat ja ympäristö siistinä.
 • Polkupyörät ja koulun pihavälineet sijoitetaan koulualueella hyvään järjestykseen niille osoitetuille paikoille.
 • Oppilas on velvollinen korvaamaan koulun tai toisen omaisuudelle tahallaan tai varomattomuudessaan aiheuttamansa vahingon. Jos oppilas kadottaa koulun antamia välineitä tai tarvikkeita, on hän niin ikään korvausvelvollinen.
 • Koulun tiloissa ollaan ja toimitaan opettajien antamien ohjeiden mukaisesti.

5.     Toimi turvallisesti ja vastuuntuntoisesti.

·       Pidä huolta itsestäsi ja tavaroistasi. Jätä ulkovaatteet niille tarkoitetuille paikoille. Ulkokengät jätetään käytävälle ja sisällä suositellaan sisäkenkien käyttämistä. Sisätiloissa ei käytetä päähinettä.

·       Huolehdi siisteydestä ja pukeudu sääolosuhteiden ja työjärjestyksen mukaisesti.

·       Noudata opettajan antamia ohjeita.

·       Vaarallinen ja vahingoittava käyttäytyminen sekä vaarallisten esineiden tai aineiden tuominen ja/tai niiden hallussapito koulussa tai koulun alueella ovat kiellettyjä. Päihteiden (tupakka, alkoholi, huumeet jne.) hallussapito ja käyttäminen kouluaikana, koulun alueella ja koulumatkoilla sekä päihtyneenä kouluaikana, koulun alueella ja koulumatkoilla oleminen ovat ehdottomasti kiellettyjä. Edellä mainituista rikkeistä seuraa perusopetuslain mukainen kurinpidollinen rangaistus: kirjallinen varoitus ja/tai määräaikainen erottaminen.  Ko. rikkeistä olemme velvollisia ilmoittamaan poliisille ja/tai lastensuojeluun.

·       Kouluun ei tuoda energiajuomia tai muita vastaavia tuotteita.

·       Älä kopioi tekstiä tai kuvia luvatta oppilastöihin lähdettä ilmaisematta.

·       Älä julkaise ilman lupaa toisesta henkilöstä otettua valokuvaa tai videota internetissä, sosiaalisessa mediassa tai muussa julkisessa paikassa.

Henkilötietolaki (523/1999) kieltää toisesta henkilöstä otetun valokuvan ja videon julkaisemisen ilman tämän suostumusta, jos toinen henkilö on tunnistettavissa kuvasta. Rikoslain (39/1889) 24 luvussa mm. sekä 8 § yksityiselämää loukkaavan tiedon levittäminen että 9-10 § kuvan kohteen kunnian loukkaaminen on säädetty rangaistaviksi teoksi.

·       Välitunnit ollaan pääsääntöisesti ulkona (pakkasraja -18 C). Vietä välitunti koulun välituntipiha-alueella. Älä mene koulualueen asuntojen piha-alueelle, rantaan tai metsään ilman opettajan antamaa lupaa. Koulun välituntipiha-alue on esitetty ilmoitustaulun kartalla ja se käydään oppilaiden kanssa läpi syyslukukauden alussa. Koulun välituntipiha-alueelta poistuminen koulupäivän aikana on sallittua vain opettajan luvalla.

·       Kerro heti opettajalle, jos sattuu tapaturma tai huomaat vaarallisen tilanteen.

·       Huoltajan tulee ilmoittaa oppilaan poissaolosta välittömästi. Poissaoloihin ilman pätevää syytä puututaan. Yli 50 tunnin poissaoleminen lukukaudessa tarkistetaan aina erikseen huoltajilta ja ilmoitetaan tarpeen vaatiessa viranomaisille. 

·       Noudata koulumatkalla hyviä tapoja ja liikennesääntöjä. Polkupyörällä ajo koulun pihassa on kielletty. Liikennelain mukaan pyöräilijä käyttää pyöräilykypärää. Esioppilaat ja 1. luokan oppilaat voivat pyöräillä koulumatkan ainoastaan täysi-ikäisen seurassa. Mopoilla voi kouluun saapua ainoastaan ko. kortin omistavat ja mopot säilytetään kirkon parkkipaikalla.  Mopoilla ei kuljeta kevyenliikenteen väylällä eikä sillä kyyditetä ilman kyydittävän huoltajien antamaa kirjallista lupaa.

·       Rehtori ilmoittaa ko. oppilaan huoltajille koulumatkoilla tapahtuneesta häirinnästä, kiusaamisesta tai väkivallasta. Oppilaita pyritään ohjaamaan yhteistyössä kotien kanssa hyvään käytökseen ja vastuullisuuteen koulumatkoilla.

·       Koulun lähialueella liikuttaessa käytetään yhteisesti sovittuja reittejä: Kevyenliikenteen väylä on kävelijöiden ja pyöräilijöiden käytössä.

·       Kuljetuksessa olevat oppilaat voidaan tuoda suoraan kirkon parkkipaikalle. Kun vanhemmilla on asiaa koululle, auton voi pysäköidä koulun päätyyn tai läheiselle parkkipaikalle.

·       Koulutuntien päätyttyä oppilaiden edellytetään poistuvan koulun alueelta. Kerhotoiminta ja sovitut odottelut ovat tästä poikkeuksena. Niistä sovitaan oman luokanopettajan/-ohjaajan kanssa erikseen. Esikoululaisille ja 1.-2. (erityistapauksissa 3.) – luokkien oppilaille järjestetään maksullista aamu- ja iltapäivätoimintaa. Kouluajan (tunnit, välitunnit, sovitut kerhot ja aamu- ja iltapäivähoito) ulkopuolella vastuu oppilaasta ja hänen toiminnastaan on aina oppilaan huoltajilla.

6.     Koulussa toimitaan näiden järjestyssääntöjen mukaisesti. Rikkomuksiin puututaan ja niistä ilmoitetaan tarvittaessa kotiin.

Järjestyssäännöt on laadittu yhteistyönä opettajien, oppilaskunnan, huoltajien (johtokunta) ja hallinnon kanssa.

Järjestyssäännöt perustuvat mm. Suomen perustuslakiin, perusopetuslakiin, hallintolakiin ja henkilötietolakiin.

Koulun johtokunta hyväksynyt  31.3.2020  

Merja KinnunenKoulun järjestyssäännöt