Tampereen kristillisen koulun maailmankatsomuksellinen strategia 2020-2021

Koulu tarjoaa selvästi kristillisen vaihtoehdon yleiselle perusopetukselle.


Koulun kristillisen kasvatuksen näky:

Koulu on kristillisiin arvoihin perustuva välittävä yhteisö, jossa oppilas saa mahdollisuuden tutustua Jeesukseen. Yhteisö koostuu oppilaista, perheistä, henkilökunnasta ja muista koulun yhteydessä toimivista tahoista. Yhteisö kasvattaa rakastavan Jumalan tuntevia, Jumalaa ja lähimmäistä kunnioittavia, itsenäisesti ajattelevia ja vastuullisia yhteiskunnan jäseniä.


Koulun perustehtävä:

Antaa kristillisiin arvoihin perustuvaa korkeatasoista perusopetusta ja ohjata lapsia niin, että he ajattelevat itsenäisesti, käyttävät Jumalan heille antamia taitoja ja tietoja Jumalan kunniaksi sekä ihmisten ja ympäristön parhaaksi.


Arvot:

 1. Jeesus keskeinen ja Raamattuun perustuva kristillisyys
 2. Korkeatasoinen opetus
 3. Kokonaisvaltainen ihmiskäsitys
 4. Yhteisöllisyys
 5. Palveleminen

Koulutoiminnan kristillisen kasvatuksen ja opetuksen tavoitteet:

1. Oppilas saa mahdollisuuden tutustua Jeesukseen ja kasvaa uskossa.
2. Oppilaan persoonan kunnioittaminen ja tasapainoisen kehityksen tukeminen.
3. Oppilas ajattelee itsenäisesti.
4. Oppilas kasvaa yhteisön jäseneksi ja on osallinen Pyhän Hengen luomasta kristillisen rakkauden, avoimuuden ja rehellisyyden ilmapiiristä.
5. Oppilas tietää Jumalan asettaman oikean ja väärän rajat (kymmenen käskyä ja Jeesuksen opetukset).
6. Oppilas kunnioittaa toista ihmistä, hänen hengellistä vakaumustaan, mielipiteitään, fyysisiä rajojaan ja omaisuuttaan.
7. Oppilas omaksuu palvelevan asenteen ja lähimmäisten aktiivisen huomioimisen.
8. Oppimisen ja yrittämisen arvostaminen.
9. Hyvä akateeminen osaaminen.
10. Oppiminen on innostavaa ja monipuolista, opettaminen jatkuvasti kehittyvää.
11. Oppilas omaksuu terveet elämäntavat (esim. päihteettömyys).
12. Oppilas opiskelee turvallisessa ja erilaisuuden hyväksyvässä oppimisympäristössä.
13. Oppilaan kokonaisvaltainen (hengellinen, kognitiivinen, emotionaalinen, sosiaalinen, fyysinen, eettinen ja esteettinen) kehittyminen ja kasvaminen Jumalan kunniaksi.
14. Koulun työilmapiiri on sekä oppilaiden että opettajien kohdalla välittävä, kannustava ja avoin.

Toimintatavat, joilla tavoitteisiin pyritään:

 • Jatkuvasti kehittyvä ja kristillisiin arvoihin perustuva opetussuunnitelma
 • Omakohtaisessa uskossa olevat ammattitaitoiset opettajat
 • Henkilökunnan ja oppilaiden yhteiset kokoontumiset ja rukoushetket
 • Uskonnon opetuksen perustana on Raamattu
 • Avoin ja keskusteleva ilmapiiri opetuksessa
 • Koti ja koulu toimivat yhteistyössä oppilaan kehityksen ja kasvun tukemisessa
 • Aktiivisen iltapäivätoiminnan järjestäminen
 • Säännöllinen koulutoiminnan arviointi (oppilaat, vanhemmat, opettajat, johtokunta)
 • Välitön puuttuminen väärinkäytöksiin
 • Avoimuus ja rehellisyys kaikenlaisissa tilanteissa
 • Opettajien kannustaminen jatkuvaan kouluttautumiseen
 • Oppilaiden, perheiden ja henkilökunnan sitouttaminen koulun arvoihin, tehtäviin ja tavoitteisiin
 • Kouluyhteisön yhteiset evankeliointi- ja auttamisprojektit
 • Kannatusyhdistyksen hengellinen, henkinen ja taloudellinen tuki
 • Riittävät opetustilat ja asianmukaiset opetusvälineet

Laadittu johtokunnassa: Kimmo Ilola (pj.), Merja Kinnunen (siht.), vanhempainyhdistyksen edustajana Jukka Pirinen, oppilaskunnan edustajana Viivi Katto
Hyväksytty Tampereen kristillisen koulun johtokunnassa 23.3.2020

teemuToiminta-ajatus